Subvenció per traduir a l'italià la novel·la "Testament a Praga"

2013-12-03 00:00

 

Concessió de Subvencions de l'Institut Ramon Llull per a la traducció a altres llengües d'obres literàries i de pensament originals en llengua catalana.

RESOLUCIÓ:

 

Primer- Atorgar les subvencions pels imports i l’objecte a les entitats que es detallen en Annex I

Segon- Denegar les subvencions de les entitats que es detallen en Annex II.

Tercer- Excloure les subvencions de les entitats que es detallen en Annex III.

Quart- Establir que el pagament del 50% de l’import de cadascuna de les subvencions s’efectuï un cop els beneficiaris hagin manifestat la conformitat escrita amb la quantitat atorgada i el compromís de publicar el llibre en els condicions i terminis comunicats en la seva sol·licitud.

Cinquè- Establir que el pagament del 50% restant es tramiti després del lliurament per part dels beneficiaris de 15 exemplars del llibre, juntament amb la factura original del traductor/a, abans del 30 de novembre de 2014.

Sisè- Establir que el beneficiari estigui disposat a sotmetre’s a les actuacions de comprovació que l’Institut Ramon Llull o altres òrgans competents estimi necessàries.

 

Barcelona, 3 de desembre de 2013

 

El director

  

Àlex Susanna i Nadal

 
 

 

—————

Retorna